Bom Advocaat en Mediator: voor juridisch advies op menselijke maat

Bom Advocaat en Mediator verwerkt persoonsgegevens. Dit is voor de dienstverlening noodzakelijk. Betrokkenen moeten erop kunnen vertrouwen dat er zorgvuldig met hun privacy wordt omgaan. Hierover leest u onderstaande informatie.

Hoe komt Bom Advocaat en Mediator aan gegevens?
De gegevens die worden verzameld, worden door cliënten en vrijblijvende rechtszoekenden vrijwillig verstrekt. Dit kan persoonlijk, telefonisch, via e-mail of via de website. Dit kunnen gegevens van de cliënten of vrijblijvende rechtszoekende zelf betreffen, of van derden met wie zij een mogelijk rechtsgeding aan gaan. Verder raadpleegt Bom Advocaat en Mediator indien nodig openbare registers zoals de kamer van koophandel, het kadaster, etc. voor uittreksels.
Om de website naar behoeven te kunnen aanpassen, maakt Bom Advocaat en Mediator gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Via de website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Deze dienst wordt gebruikt om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Bom Advocaat en Mediator heeft hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Waarom verwerkt Bom Advocaat en Mediator persoonsgegevens?
Bom Advocaat en Mediator verzamelt persoonsgegevens om juridische diensten te verlenen. Daarnaast verwerkt Bom Advocaat en Mediator persoonsgegevens om de overeenkomsten met onze cliënten en leveranciers te kunnen naleven.
Bom Advocaat en Mediator verwerkt alleen persoonsgegevens als daar een rechtmatige grondslag voor is. De gegevens worden ofwel met toestemming van de betrokkene zelf verwerkt, ofwel worden verwerkt ter uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is. Het kan ook zijn dat het noodzakelijk is dat Bom Advocaat en Mediator persoonsgegevens verwerkt om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Bom Advocaat en Mediator als kantoor, of één van onze cliënten, als verantwoordelijke, rust.
Ook kan het zijn dat Bom Advocaat en Mediator de persoonsgegevens verwerkt met het oog op de vervulling van een taak in het algemeen belang of in het kader van openbaar gezag dat aan één van onze cliënten, als verwerkingsverantwoordelijke, is opgedragen. Dit is het geval wanneer wij voor de overheid optreden.
Tenslotte kan Bom Advocaat en Mediator persoonsgegevens verwerken wanneer dit noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van onze cliënten. Dit is het geval wanneer Bom Advocaat en Mediator deze belangen van onze cliënten behartigt bij het aangaan van een juridische procedure, of hierover adviseert. In dat kader kan Bom Advocaat en Mediator persoonsgegevens verwerken van betrokkenen die geen cliënt bij Bom Advocaat en Mediator is.
Bom Advocaat en Mediator streeft ernaar zo min mogelijk persoonsgegevens te verwerken. Dit betekent dat Bom Advocaat en Mediator alleen de persoonsgegevens verwerkt voor zover die relevant zijn. Ook mag de inbreuk op de belangen van de betrokkenen niet onevenredig zijn in verhouding tot het te bereiken doel.

Wat doet Bom Advocaat en Mediator met persoonsgegevens?
Bom Advocaat en Mediator slaat de verzamelde (klant)gegevens op in one-drive van KPN. Hierop zijn Algemene Voorwaarden van toepassing (zie www.KPN.nl/cloudvoorwaarden ). Met eventuele leveranciers heeft Bom Advocaat en Mediator verwerkersovereenkomsten.
De gegevens zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar worden gemaakt, behalve met uw toestemming.
Enkel voor het behartigen van uw belangen in correspondentie of in rechte, worden in overleg met de cliënt gegevens doorgezonden aan de rechtbank, de wederpartij of (relevante) derden.
Na afloop van een zaak, archiveert Bom Advocaat en Mediator de gegevens. Deze worden, zoals de overige correspondentie, als papieren dossier 5 jaar lang bewaard.

Wat zijn uw rechten als betrokkene?
Ten aanzien van de persoonsgegevens die u aan Bom Advocaat en Mediator verstrekt, heeft u de volgende rechten:

  • U heeft het recht in te zien welke gegevens wij van u verwerken en welke organisaties
  • (bijvoorbeeld onze IT-leverancier) hier toegang tot hebben (inzage);
  • U heeft het recht een voorstel te doen tot het wijzigen of verbeteren van deze gegevens (rectificatie);
  • U heeft het recht om uw gegevens te laten wissen wanneer deze niet meer noodzakelijk zijn(vergetelheid);
  • U heeft het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken (beperking);
  • U heeft het recht uw gegevens te laten overdragen aan bijvoorbeeld een andere advocaat (dataportabiliteit);
  • U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens (bezwaar);
  • U heeft het recht niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming te worden onderworpen (profiling);
  • U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens.
Het kan zijn dat Bom Advocaat en Mediator dwingende, gerechtvaardigde redenen heeft waardoor het verwerkingsbelang groter is dan één van de bovengenoemde belangen van u als betrokkene. Bom Advocaat en Mediator zal u hier in zo’n geval over informeren.

Wijzigen van dit privacyverklaring
Bom Advocaat en Mediator heeft het recht om deze privacyverklaring aan te passen.

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over de verwerking van uw gegevens? Dan kunt u contact opnemen met Bom Advocaat en Mediator middels de gegevens die u op deze website onder aan iedere pagina kunt vinden.